ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ครั้งแรก

524

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

อค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง  เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง  นายนวน  โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ  เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงครั้งแรก หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยนายจรัญ  วงศ์เสนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้ร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ด้วย

สิบตำรวจโทชวลิต  ชัยวี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้เป็นผู้อ่าน ประกาศ อำเภอท่าบ่อ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก และนายอำเภอท่าบ่อ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ทั้งนี้ในที่ประชุมโดยประธานสภาฯชั่วคราวที่มีอายุมากที่สุด คือนายยอด  หอมประเสริฐ ชั่วคราวได้ดำเนินการเพื่อคัดเลือกประธานสภาฯ  รองประธานสภา และเลขานุการสภาฯ  โดยที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก  ดังนี้

๑. นายยอด  หอมประเสริฐ  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

๒. นายไพฑูรย์  แก่นท้าว  เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

๓. สิบตำรวจโทชวลิต  ชัยวี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง