การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่1

457

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ในการนี้ นายจรัญ  วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แถลงนโยบาย ต่อที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง