มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่ามีผลคะแนน ๘๔.๕๗ คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้