ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง ตำบลน้ำโมงมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๐.๖๙๘ ตารางกิโลเมตร หรือ (๒๕,๔๓๖ ไร่) มีถนนทั้งหมดดังนี้

 • ถนนคอนกรีต                       จำนวน  ๗๕  สาย
 • ถนนลาดยาง                        จำนวน     ๒  สาย
 • ถนนลูกรัง                           จำนวน     1๗ สาย

๕.๒ การไฟฟ้า  ประชาชนส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

๕.๓ การประปา

ตำบลน้ำโมง มีระบบปะระปาหมู่บ้าน ดังนี้

 • ระปาผิวดินขนาดใหญ่จำนวน             ๗        แห่ง (หมู่ที่ ๒,๕,๖,๙,๑๐,๑๒,๑๓)
 • ประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่จำนวน       ๓        แห่ง (หมู่ที่ ๑,๓,๔)

๕.๔ โทรศัพท์

          ตำบลน้ำโมงมีหน่วยงานที่ให้บริการโทรศัพท์ คือ บริษัท ทีโอที จำกัด ปัจจุบันตำบลน้ำโมงมีผู้ใช้โทรศัพท์รวมทั้งสื้น ๑๐๐ หมายเลข โทรศัพท์บ้าน (เลขหมายผู้เช่า) จำนวน ๑๐๐ หมายเลข (ที่มา บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน)

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

          ตำบลน้ำโมงมีหน่วยงานที่ให้บริการไปรษณีย์ คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตำบลท่าบ่อ อำภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย บริการรับ-ส่งเอกสารต่างๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

 • ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร ตำบลน้ำโมงส่วนมากจะทำการเกสร เช่น ปลูกข้าวนาปี/นาปัง/ยางพารา พริก/ยาสูบ/มันสำปะหลัง/อ้อยโรงงาน/ข้าวโพดหวาน/เป็นต้น

๖.๒ การประมง ตำบลน้ำโมงมีพื้อนที่ลุ่มน้ำโมง จึงมีสภาพเหมาะสมต่อก่ฃารทำการเกษตรโดยเฉพาะการประมง ได้แก่ กาเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลในกระชัง เป็นต้น

๖.๓ การปศุสัตว์ ตำบลน้ำโมงมีเนื้อที่ลาบลุ่ม จึงมีสภาพเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่/ไก่พันธุ์เนื้อ/เลี้ยงเป็ดไข่/เลี้ยงหมู/เลี้ยงโค/กระบือ/แพะ/ห่าน เป็นต้น

๖.๔ การบริการ ตำบลน้ำโมงมีประชากรค่อยข้างมากและเจริญก้าวหน้า เหมาะแก่การบริการเช่น ร้านซ่อมรถมอร์เตอร์ไซด์/อู่ซ่อมรถยนต์/ร้านเสริมสวย/ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/คลินิก เป็นต้น

๖.๕ การท่องเที่ยว

(๑) แหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา

 • วัดศรีชมพูองคืตื้อ ในวัดวัดศรีชมภูองค์ตื้อ มีพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นศูนย์รวมของจิตใจ  มีโบราณวัตถุที่สมควรอนุรักษ์ไว้นอกจากองค์พระพุทธรูปแล้ว  ก็มีเสาบัว  หรือเสาอินทขีล  ที่บอกถึงการเป็นวัดสำคัญที่กษัตริย์สร้าง  พระธาตุนกยูง  หน้าพระอุโบสถ  พระธาตุ 8  เหลี่ยม  ข้างพระอุโบสถ
 • วัดพระงามศรีมงคล  เดิมเชื่อวัดนิโครธารามมีศิลาจารึกเก่าแก่ที่ควรอนุรักษ์เผยแพร่
 • วัดพระยืนจำปาทอง  วัดพระนั่ง  วัดจำปานาคำ  วัดหนองยางคำ  เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระเจ้า  องค์ตื้อที่ควรให้ความสำคัญ
 • ถ้ำมดง่าม    หนองโลเล  ที่มีประวัติที่มาควรแก่การรื้อฟื้น

ประเพณีบุญเดือน  4  วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  เป็นประเพณีสมโภชหลวงพ่อ  มีการจุดบั้งไฟเพื่อเสี่ยงความสมบูรณ์  ซึ่งได้มีการรื้อฟื้นประเพณีบวงสรวงสมโภช มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  โดยอาจารย์อาคม   ปัญญาทิพย์    และคณะได้จัดบวงสรวงสมโภช    ย้อนยุคเมื่อครั้งอดีตที่เจริญรุ่งเรืองได้ปรากฎมาจนถึงปัจจุบัน

๖.๖ อุตสาหกรรม     ตำบลน้ำโมงไม่มีโรงงานอุสาหกรรมในเขตพื้อนที่

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การประมง เลี้ยงสัตว์และมีอาชีพเสริมคือ รับจ้างเย็บผ้าส่งบริษัท  ปลูกยาสูบ  ปลูกข้าวโพด  ฯ

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

 • มีปั๊มน้ำมันในตำบล                          ๑         แห่ง
 • ร้านค้าชุมชน                                 1        แห่ง
 • โรงสีขนาดเล็ก                               8        แห่ง
 • มีร้านค้าที่ทำกิจการส่งเป็นหลัก            1        แห่ง
 • ร้านค้าปลีก                                  46      แห่ง
 • ร้านบริการซ่อมยานยนต์                    11      แห่ง
 • ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร         3       แห่ง
 • ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า                          3       แห่ง
 • ฟาร์มไก่ไข่และบ่อปลา                       53      แห่ง

๖.๘ แรงงาน

          สถานการณ์ด้านแรงงาน ในปัจจุบัน ส่วนมากจะใช้แรงงานด้านการเกษตร เช่น ทำนา เลี้ยงปลาในบ่อดิน เล้ยงปลาในกระชัง จะได้ใช้แรงงานช่วย