ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ.ท่าแดง เชื่อมหมู่ ๑๓ บ.โนนสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

558

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ.ท่าแดง เชื่อมหมู่ ๑๓ บ.โนนสำราญ