รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1

420

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง