รายงานผลการดำเนินงานส่งมอบบ้านผู้พิการ ปีงบประมาณ 2565

464
วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565
ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านผู้พิการทั้ง 3 หลัง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก (พมจ.) จำนวนหลังละ 40,000 บาท ตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร /ปลัด อบต.น้ำโมง/รองปลัด อบต.น้ำโมง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านผู้พิการ ทั้ง 3 หลัง (สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย)