รายงานผลการดำเนินงานส่งมอบบ้านผู้พิการ ปีงบประมาณ 2566

381
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการคนพิการตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 5/2566 สรุปผลการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 หลัง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร /ปลัด อบต.น้ำโมง/รองปลัด อบต.น้ำโมง คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง และลงพื้นที่ส่งมอบบ้านผู้พิการทั้ง 5 หลัง (สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย)