รายงานผลการดำเนินงานส่งมอบบ้านผู้พิการ ปีงบประมาณ 2564

569