รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือก สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2562ถึงเดือนธันวาคม 2562

704

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื