รื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้านอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

70
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้านอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ตามที่ ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร และเคลื่อนย้ายอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สามารถยื่นเอกสารคำขอใบรับอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น