ลงพื้นที่สำรวจแพสูบน้ำ บ้านหนองแวงและบ้านทุ่ม

136

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมกับ นายช่าง ลงพื้นที่สำรวจแพสูบน้ำ บ้านหนองแวงและบ้านทุ่ม