ลงพื้นที่ออกติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก RE-X-RAYถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชนตำบลน้ำโมง

387

นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ออกติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก RE-X-RAYถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชนตำบลน้ำโมง