สภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำโมง จัดกิจกรรม “โครงการพลังเยาวชนจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง

171
เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน อบต.น้ำโมง สภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำโมง จัดกิจกรรม “โครงการพลังเยาวชนจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง” โดยมี นายจรัญ วงศ์เสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง รองปลัด อบต.น้ำโมง ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำโมง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ค่ะ/ครับ
09