สำรวจบ้านผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

486

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ อบต.น้ำโมง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และสำรวจแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานข้อมูลจาก TPMAP