สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

344
งานประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
(1) กระบวนการคัดกรอง
(2) การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว
(3) แรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด
เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการบำบัดรักษา
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ฯ ผ่าน google from
ได้ที่ https://moph.cc/1IE5slSz8