องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

368

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โดยมีสิบตำรวจโทชวลิต ชัยวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำทีม พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ต่อไป