องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 บ้านฝาง

306
นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ ทีมงานซ่อมสร้าง นำโดย นายวรวุฒิ สิงห์นิล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำทีมงานลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 บ้านฝาง
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565