องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำโมง ประจำปี 2565

281
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ จัดประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำโมง
ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง/
รองปลัด อบต.น้ำโมง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
**ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565**