องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน

277

วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน