องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ออกตรวจติดตามการจัดเก็บอาหารเสริม นม และคุณภาพอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำโมง โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง และโรงเรียนบ้านอุ่มเย็น ประจำปี 2565

284

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ออกตรวจติดตามการจัดเก็บอาหารเสริม นม และคุณภาพอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำโมง โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง และโรงเรียนบ้านอุ่มเย็น ประจำปี 2565