องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ออกตรวจติดตามการจัดเก็บอาหารเสริม นม และคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านท่าสำราญ และโรงเรียนบ้านหนองแวง ประจำปี 2565

239
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ออกตรวจติดตามการจัดเก็บอาหารเสริม นม และคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านท่าสำราญ และโรงเรียนบ้านหนองแวง ประจำปี 2565