องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่ออกบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยพิบัติโดยได้มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านเสียหาย ณ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวาท ตำบลน้ำโมง

264
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร นายอำเภอท่าบ่อ กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ออกบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยพิบัติโดยได้มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านเสียหาย ณ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวาท ตำบลน้ำโมง