องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2565

249
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตําบลกองนาง