องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2566

171
เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน