อบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ เงินทุนสำรองเงินสะสม การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ. 2566 (ล่าสุด) และอำนาจหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น”

237
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ อบต.น้ำโมง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม/ เงินทุนสำรองเงินสะสม การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ. 2566 (ล่าสุด) และอำนาจหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น” ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2566 จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย