แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง

43

ด้วยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้จัดตั้งห้องปฎิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการให้บริการผลิตชุดทดสอบทางภาคสนาม จำนวน 2 รายการ ได้แก่
ชดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค (อ11)
ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร (อ13)