แจ้งเตือน! ระวังกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเรี่ยไร ขอรับบริจาค โดยแอบอ้าง 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

205

เนื่องจากปรากฎกลุ่มบุคคลที่มีการเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมโครงการปกป้อง เชิดชู 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกถึงบญคุณแผ่นดิน บุญคุณบรรพบุรุษ ร่วมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม และศาสนา เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มีความห่วงใย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ประชาชนได้รับทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าว อย่าได้หลงเชื่อโดยง่าย