แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

169

แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ผ่านศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : O5S)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐ
ในศูนย์บริการใกล้บ้านที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

********** ********** **********

บัญชีแนบท้าย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ว8963 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566

  1. แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
  2. คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
  3. ช่องทางการให้บริการ
  4. การติดตั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและคู่มือวิธีการใช้งาน
  5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
  6. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากบัญชีแนบที่ลิงก์

https://drive.google.com/drive/folders/1rEQjaBP2TfVG6m3EckTDMzUYyv8sYXMz?usp=sharing