201
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
ลำดับ
หัวข้อ
1.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
2.
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (หมู่ที่ 7)
3.
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (หมู่ที่ 12-13)
4.
บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563