โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

222

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง/รองปลัด อบต.น้ำโมง /ข้าราชการ /ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 1 เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโมง ค่ะ/ครับ