โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)

510

โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)

ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง