โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมกับ เทศบาลตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563

627