โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)

286
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.25 สนภ.2 นทพ.) ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง/รองปลัด อบต.น้ำโมง และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านฝาง หมู่ที่ 5 บ้านอุ่มเย็น หมู่ที่ 6 บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านท่าเจริญหมู่ที่ 11 บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 12 บ้านท่าแดง และหมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 3-8 มีนาคม 2565