โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)

265
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.25 สนภ.2 นทพ.) ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง/รองปลัด อบต.น้ำโมง และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง