โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)

279

วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.25 สนภ.2 นทพ.) ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง/รองปลัด อบต.น้ำโมง และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง และหมู่ที่ 10 บ้านสว่าง