โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.25 สนภ.2 นทพ.)

348
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.25 สนภ.2 นทพ.) ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง/รองปลัด อบต.น้ำโมง และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ พร้อมทั้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง