โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2565

320

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำโมง จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2565 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ นางศิริพร ขนุนใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง!!