โครงการป้องกันและลดอบุติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

192
วันที่ 3 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง นำโดย คณะผู้บริหาร ส.อบต./กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ/อปพร อสม.แพทย์ประจำตำบลน้ำโมง ออกเยี่ยมด่านชุมชนในพื้นที่ โครงการป้องกันและลดอบุติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ จุดบริการประชาชน อบต.น้ำโมง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง