โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

165
วันที่ 26 มิถุนายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.น้ำโมง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต/อสม. ผู้นำชุมชน และคณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความสามัคคี และเน้นให้ห่างไกลยาเสพติด ณ วัดโคกสว่าง บ้านหนองแวง