โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปี 2565

251
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง