โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประจำปี 2564

394