โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

306
วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 งานสาธารณสุข พร้อมทีมงาน ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง และรองปลัด อบต.น้ำโมง ร่วมลงพื้นที่และมอบทรายอะเบท ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณะ อสม. ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวง และหมู่ที่ 10 บ้านสว่าง