โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566

230
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง,รองปลัด อบต.น้ำโมง,ประธานสภาฯ อบต.น้ำโมง, ผอ.รพ.สต.บ้านท่าสำราญ,ผอ.รพ.สต.น้ำโมง,อสม. ทั้ง 12 หมู่บ้าน,ตัวแทนภาคประชาชน,ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ค่ะ/ครับ