โครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566

240

งานจัดเก็บพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ลงพื้นที่บริการประชาชนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษี ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำโมง ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง “ขอขอบคุณค่ะ/ครับ”