เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลด้านการเกษตร

– การเกษตร ตำบลน้ำโมงส่วนมากจะทำการเกสร เช่น ปลูกข้าวนาปี/นาปัง/ยางพารา พริก/ยาสูบ/มันสำปะหลัง/อ้อยโรงงาน/ข้าวโพดหวาน/เป็นต้น
– การประมง     ตำบลน้ำโมงมีพื้อนที่ลุ่มน้ำโมง จึงมีสภาพเหมาะสมต่อก่ฃารทำการเกษตรโดยเฉพาะการประมง ได้แก่ กาเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลในกระชัง เป็นต้น
– การปศุสัตว์ ตำบลน้ำโมงมีเนื้อที่ลาบลุ่ม จึงมีสภาพเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่/ไก่พันธุ์เนื้อ/เลี้ยงเป็ดไข่/เลี้ยงหมู/เลี้ยงโค/กระบือ/แพะ/ห่าน เป็นต้น

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร

ระบบชลประทานและพื้นที่รับน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร

แหล่งน้ำชลประทานที่มีอยู่ภายในตำบลน้ำโมง มีจำนวน ๓ แห่งดังนี้

  • สถานีสูบน้ำขลประทาน หมู่ที่ท 3 บ้านทุ่ม
  • สถานีสูบน้ำขลประทาน หมู่ที่ท ๖ บ้านท่าสำราญ
  • สถานีสูบน้ำขลประทาน หมู่ที่ท ๙ บ้านท่าเจริญ

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

ตำบลน้ำโมง มีระบบปะระปาหมู่บ้าน ดังนี้

  • ประปาผิวดินขนาดใหญ่จำนวน             ๘        แห่ง (หมู่ที่ ๒,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓)
  • ประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่จำนวน       ๓        แห่ง (หมู่ที่ ๑,๓,๔)