34
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
ลำดับ
หัวข้อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเชิญชวน / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
1.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ม เอกสาร เอกสาร เอกสาร
2.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญ เชื่อมหมู่ที่ 10 บ้านสว่าง เอกสาร เอกสาร เอกสาร
3.
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านทุ่มฝาง เอกสาร เอกสาร เอกสาร
4.
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านท่าเจริญ เอกสาร เอกสาร เอกสาร
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านท่าสำราญ เอกสาร เฉพาะเจาะจง เอกสาร