นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ พลเอก ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

39

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) นายจรัญ  วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ พลเอก ธีระยุทธ  จินหิรัญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
โดยตรวจเยี่ยมและติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สองห้า สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในส่วนของโครงการขุดลอกหนองคล้า ที่บ้านอุ่มเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 12,200 ตารางเมตร ความลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุด 35,480 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในโครงการนี้มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวน 138 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 400 คน  ปัจจุบันผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80 สำหรับการขุดลอกหนองคล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ บรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้งของประชาชน และยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการอีกด้วย
จากนั้นได้เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์วากิวของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) โดยมี พันเอก อธิเมศร์ ศรุติเจริญวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า)       เป็นผู้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ตำบล  น้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  ร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้ พลเอก ธีระยุทธ  จินหิรัญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ยังได้พบปะกับประชาชนและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย จำนวน 100 คน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งยังได้ ประกอบอาหารจากรถครัวสนามเคลื่อนที่ของสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และแจกอาหารกล่องรวมทั้งน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนและส่วนราชการที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้  สร้างความอบอุ่นและความดีใจแก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง.