สภาพสังคม

๔.๑ การศึกษา

  • สถานศึกษาประถมศึกษา          จำนวน  4       แห่ง
  • นักเรียน                            จำนวน  266     คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน       1  แห่ง
  • ครูผู้ดูแลเด็ก  ( ผ.ด.ด. )  จำนวน       2  คน
  • ผู้ดูแลเด็ก                           จำนวน       ๒  คน
  • เด็กเล็ก                              จำนวน    ๖๗    คน
  • ศูนย์การเรียนชุมชน  (กศน.)       จำนวน     2     แห่ง

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

๔.๒ สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2    แห่ง ดังนี้

  1. โรงพยาบาลส่งเสิมสุขภาพตำบลน้ำโมง
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าสำราญ

๔.๓ สังคมสงเคราะห์
     ผู้สูงอายุ

          ประเทศไทยเข้าสู่สังคมอายุใน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ปี ๒๕๕๖ คิดเป็น้อยละ ๑๓ ปี ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนตำบลน้ำโมง พบว่าผู้สูงอายุในตำบลน้ำโมง ในตำบลน้ำมีมากขึ้นพบว่าผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้และสมควรได้รับการช่วยเหลือ มีแนวโน้ม เพิ่มข้นทุกปี จำนวนผู้สูงอายุ  ๗๙๗ ราย

     ผู้พิการ 

คนพิการในตำบลน้ำโมง  ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีผู้สุงอายุจำนวน ๒๑๒ ราย ซึ่งมีคนพิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เมื่อดูจำนวนผู้พิการที่เข้าถึงการบริการทางสังคมก็พบคนพิการในตำบลจำนวนน้อยมากที่สามารถเข้าถึงการทางบริการ

    ผู้ป่วยเอดส์  

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ในตำบลน้ำโมง    จำนวน 16 ราย