องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมสตรี ประจำปี 2565

250
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมสตรี อบต.น้ำโมง ในการนี้ นายจรัญ วงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง มอบหมายให้ นางศิริพร ขนุนใหญ่ รองนายก อบต.น้ำโมง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง